Zandvoort Beach for Amsterdam

Barbecueën op het strand


Na een fijne dag aan zee het vuur aansteken en gezellig met vrienden barbecueën op het strand. De ideale manier om een dag aan de kust af te sluiten. In Zandvoort mag het, maar wel op de daarvoor aangewezen plekken. Zo mag je op het Zuidstrand van Zandvoort (tussen het textielstrand en het naaktstrand t.h.v. de rode afvalbakken) voor privédoeleinden barbecueën.


Er geldt een aantal regels:


- Afval dien je zelf af te voeren. Het strand dient in dezelfde staat achtergelaten te worden als je het gevonden hebt.


- Om brandoverslag e.d. te voorkomen dien je tevens minimaal 10 meter uit de zeereep/duin te blijven.


Verder is er ook nog een aantal voorwaarden voor het bereiden van voedingsmiddelen in het openbaar:


- Ten behoeve van het barbecueën dien je van een deugdelijke barbecue gebruik te maken die voorkomt dat er afvalstoffen, zoals as en kolen, op of in de bodem kunnen komen.


- Het stoken van een barbecue mag alleen geschieden onder voortdurend toezicht van een meerderjarig persoon.


- Voor het aanmaken van een barbecue mag geen gebruik worden gemaakt van brandbare vloeistoffen.


- De barbecue dient op voldoende afstand (minimaal 10 meter) van gebouwen, goederen of beplanting te worden geplaatst om gevaar van brand te voorkomen.


- De barbecue moet zodanig zijn opgesteld dat hij niet kan omvallen of omgestoten kan worden.


- Teneinde hinder, overlast of brandgevaar tot een minimum te beperken, is het stoken van een barbecue alleen geoorloofd bij gunstige windrichting en -sterkte; bij windkracht 5 en hoger mag niet worden gestookt.


- In de nabijheid van een barbecue dient een blusmiddel voor onmiddellijk gebruik bereikbaar en beschikbaar te zijn.


- Na afloop moeten de gedoofde as- en kolenresten in de daarvoor bestemde, rood gemarkeerde, ijzeren afvalemmers gedeponeerd worden. As- en kolenresten mogen nooit in normale afvalemmers of containers worden gedeponeerd.